Meerjarenplan 2020-2025: waar liggen de klemtonen?

De politieke beweging Tandem is zeer tevreden met de meerjarenplanning 2020-2025 voor de gemeente Avelgem. Maar liefst 23 van onze 25 basisdoelstellingen, waarmee we in 2018 naar de kiezer trokken, zijn erin opgenomen. De klemtonen die we wilden leggen op het sociale en ecologische vlak vinden hun neerslag in de meerjarenplanning; dat we een beweging zijn 'met een hart voor Avelgem' zit als een rode draad verweven in de doelstellingen, actieplannen en acties.

Ook sterke engagementen naar kernversterking, lokaal ondernemen, een betere ruimtelijke ordening en ontwikkelingssamenwerking werden genomen.

Graag geven we een overzicht van de belangrijkste zaken.

 

Avelgem financieel gezond houden

Om te beginnen geven we een kort overzicht van de financiën. We houden de belasting op de onroerende voorheffing gelijk (1259 opcentiemen) en de aanvullende personenbelasting blijft op 7%. Deze werd tijdelijk, voor 2017 t/m 2019, verlaagd tot 6.3% om geen onnodige reserves op te bouwen. Met 7% blijven we het op één na laagste tarief hanteren van de ons omringende gemeentes. De enige nieuwe belasting is die op reclamedrukwerk.

Er zal ook een strenger leegstandbeleid worden gevoerd, waardoor de inkomsten van deze belasting zal stijgen. We verhogen de belasting op masten en pylonen, een belasting op visuele overlast in onze mooie gemeente. We sluiten geen nieuwe leningen af, waardoor de schuldenlast van de gemeente verder blijft dalen en tegen 2025 in de nabije regio de laagste wordt. Op die manier houden we Avelgem meer dan financieel gezond. Door de historisch opgespaarde reserves en met het nieuwe fiscaal beleid dat we wensen te voeren, kunnen we de komende zes jaar voor meer dan €20 miljoen investeren.

 

Grootste investeringen: een overzicht

Waar wordt dan in geïnvesteerd? Het grootste project, voorzien vanaf 2022, is de invoering in een gescheiden rioleringsstelsel in 7 straten: Knobbelstraat, Bettestraat, Bosstraat, Bevrijdingslaan, Kaphoek, Waffelstraat en Langestraat. Meteen neemt de gemeente de wegenis mee, de voetpaden en waar dat nodig is, verhoogde fietspaden. Dit project, genaamd collector Aquafin Kaphoek, zal meer dan €9 miljoen kosten, waarvan geschat €3.8 miljoen lokale middelen.

De uitbreiding van het sociaal huis met het aanpalende pand, voorzien voor 2021, zal €2.4 miljoen kosten. De recente aankoop van de kringloopwinkel kost €650.000. De renovatie van het gemeentehuis in het kader van duurzaamheid, klantvriendelijkheid en energiezuinigheid zal €400.000 kosten.

Een nieuw OC in Kerkhove op de site van de kerk is geraamd op €1 miljoen. Voor de renovatie van het stationsgebouw in 2023 voorzien we €420.000 eigen middelen. Tot slot zal de inrichting van nieuwe ruimtes voor de technische dienst en het nieuwe sorteerpark op de huidige site ook €2.5 miljoen kosten.

Al deze projecten betekenen budgettair al meer dan €11 miljoen aan investeringen voor Avelgem. Hieronder een greep uit de overige investeringen.

 

Pretfactor omhoog: inzetten op fietsen, wandelen, ontspannen en spelen.

Onze belangrijkste inhoudelijke doelstelling is inzetten op de fiets. Missing links oplossen door vier nieuwe fietswegen aan te leggen, sensibilisering van fietsers en betere fietsaccommodatie, kunnen rekenen op een investering van meer dan €800.000. Er is €120.000 voorzien voor ruimte voor jeugd, waaronder een skatepark en een nieuw speelplein in Outrijve. We leggen ook een Finse looppiste aan, en een hondenspeelweide. Het gemeentebestuur wil een park realiseren in Avelgem, op wandelafstand van het centrum. Het evenemententerrein wordt verder aangelegd achter WZH Ter Meersch. Tot slot is er jaarlijks ook €8000 voorzien om de ‘pretfactor’ te verhogen.

 

Openbare werken en trage wegen


Naast het grote dossier collector Aquafin Kaphoek, voorziet de meerjarenbegroting o.a. €600.000 voor aanleg van openbare wegenis: de prioriteit zal gaan naar herstel voetpaden, aanleg van nieuwe voetpaden en naar enkele nieuwe toplagen van de wegenis voor fietsers en wagens. Eveneens voorziet het plan €150.000 voor het herstel en onderhoud van de trage wegen. In 2020 wordt gestart met de opmaak van een beleidsplan en van rooilijnplannen. We voorzien ook €50.000 voor het ontharden én vergroenen van een parking in Avelgem.


Significant meer budget voor sociale, ecologische en vrijetijdsimpulsen

De coalitie wenst in te zetten op een sterk sociaal weefsel en stimuleert het verenigingsleven. Om klimaatinspanningen te realiseren, zijn er extra klimaatpremies. En om de kansarmoede een halt toe te roepen, zijn enkele bijkomende toelages ingevoerd. Een beknopt overzicht.

De subsidies voor het verenigingsleven stijgen, alsook voor publieke evenementen. Globaal investeert de gemeente hierin voor €176.000/jaar. De vorige legislatuur was dit €138.000/jaar.

De bestaande sociale premies blijven allemaal behouden met hun voorziene budgetten: de huurpremie, mantelzorgpremie, incontinentietoelage, zorgtoelage en toelage palliatieve thuiszorg. Nieuw is de premie voor kwetsbare alleenstaanden en éénoudergezinnen, jaarlijks begroot op €20.000. Ook leercheques voeren we in voor jongeren. Hiervoor is €5000/jaar voorzien.

Ook ontwikkelingssamenwerking ziet zijn budget gevoelig stijgen: van €10.000/jaar in de vorige legislatuur naar €17.000/jaar nu. Maar liefst 30% meer budget dan voorheen wordt dus voorzien voor sociale premies en toelagen .

We voorzien €130.000 aan klimaatpremies in deze legislatuur. Tot slot is er een premiebedrag van €40.000 voorzien voor wie verplicht wordt tot individuele waterzuivering (IBA). In totaliteit voorziet de gemeente dus €50.000 meer aan subsidies voor milieu, natuur en klimaat dan de vorige legislatuur.


In een notendop...

Alle doelstellingen en acties opsommen zou ons hier te ver leiden. Toch nog vijf belangrijke zaken, die wijzen op een nieuwe wind, een andere aanpak vanuit deze coalitie:
(1) de opmaak van een kernversterkend centrumplan en het voorzien van middelen voor gevelverfraaiing en starterspremies voor ondernemers.
(2) Zonnepanelen leggen op gemeentelijke gebouwen, zoals de sportsite, het sorteerpark en het gemeentehuis.
(3) Een nieuwe huisstijl ontwikkelen voor gemeente en OCMW en verder inzetten op sociale media en digitale, externe communicatie. 
(4) 20% meer bomen (concreet: 500 extra inheemse bomen) op het openbaar domein plaatsen.

(5) Uitbreiden van de sociale dienstverlening door het dorpsrestaurant Zohra meer dagen open te houden, de opstart van een sociale kruidenier faciliteren, psychologische bijstand voorzien in het sociaal huis en de erkenning als lokaal dienstencentrum (LDC) in de praktijk brengen.

 

Tot slot: een iconisch dossier...


Eindigen doen we met een heus symbooldossier. Dit jaar werd reeds de aanzet gegeven om de intercommunale Leiedal de textielsite Pattyne-Deprez in de Avelgemse Scheldemeersen te laten aankopen. Dit stukje historische industriegrond, pal midden in de beschermde Scheldemeersen, zal in twee fases worden aangekocht: in 2020 een eerste deel, waarop de intercommunale een onthardingsproject en een duurzaam energiepark wenst te realiseren, en na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten, over 11 jaar, de rest van de site. Dit project helpt Avelgem om haar klimaatdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.

Vanaf 2030 is het de bedoeling deze site van bestemming te veranderen en terug te  schenken aan de natuur.


Via de gemeentelijke website (www.avelgem.be) kan je het volledige meerjarenplan inkijken. Wil je vooral weten wat de 7 basisdoelstellingen uit dat plan zijn, die we willen realiseren, klik dan hier voor korte animatiefilmpjes.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!