Plezierjacht heeft geen plaats meer in Avelgem

Tandem riep in het voorjaar al de inwoners van Avelgem op om “Baas in eigen tuin” te zijn. Om met het geweer te mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan indienen waaruit blijkt dat ze over ten minste 40 ha aaneengesloten terrein beschikken. Sommige jagers sjoemelen met deze plannen door ‘her en der’ een perceeltje extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het gaat niet alleen om tuintjes, maar soms ook over volledige dorpskernen en zelfs openbare domeinen. Het inkleuren gebeurt meestal zonder medeweten van de eigenaar. Vorig jaar werd een jager uit Merelbeke veroordeeld tot 4 maanden cel met uitstel en een geldboete van 9000 euro voor het vervalsen van zijn jachtplannen. Dat wil Tandem vermijden.

Het gebeurt wel vaker dat jagers vlakbij de huizen jagen. Niettegenstaande er volgens het jachtdecreet niet mag geschoten worden in de richting van bebouwing binnen een straal van 150 m, hoorden sommigen al verschillende keren de loodjes tegen het raam tikken. Dat zoiets kan gebeuren is bijna niet te begrijpen. Er kunnen zoveel dingen misgaan door zo dicht bij huizen te schieten. Maar jagen in sommige bewoonde gebieden is volgens de letter van de wet niet illegaal zijn. In Avelgem wonen heel wat mensen in een zone die ingekleurd staat als jachtgebied. Het is in feite een contradictie, enerzijds is het wettelijk toegestaan om te jagen in dat gebied. Anderzijds mag je dat gebied niet betreden omdat grote delen ervan privé-eigendom zijn.


(Legende: groen = jachtplan. Bron: hvv.be/info/jachtplannen)

De Hubertus Vereniging Vlaanderen, de belangenbehartiger van de jacht in onze contreien, gaf enkele jaren geleden al zijn leden de opdracht actief huizen, tuinen en woonplekjes te schrappen uit de jachtplannen. Enerzijds om praktische redenen: die gronden zijn sowieso niet geschikt voor de jacht. Anderzijds wegens het principe: pas in goed vertrouwen met de buurt kan de jacht zich duurzaam verankeren. Tandem wil de Hubertus Vereniging hierin bijstaan en samen met de plaatselijke jagers werken aan duidelijke jachtplannen waar voor ieder perceel een schriftelijke toestemming aanwezig is die bepaald dat de wildbeheereenheid het jachtrecht verworven heeft voor een periode van 5 jaar. Als een perceel dan van bestemming of eigenaar verandert dan zal binnen een relatief korte termijn de jager op de hoogte gebracht worden van deze wijziging en kan het jachtplan aangepast worden.

Tandem wil werken aan een versterkt vertrouwen en een vlotte, flexibele samenwerking tussen eigenaars van terreinen en wildbeheerseenheden. Een afspraak om binnen een straal van 150 m van de bebouwing ongeacht de schietrichting niet meer te jagen, kan leiden tot een goed vertrouwen met de buurt. Hierdoor is de kans op conflicten met de omwonenden van een jachtgebied kleiner.

Wil Tandem de jacht afschaffen? Helemaal niet. Bepaalde wildsoorten richten onbetwistbaar schade aan, zowel aan landbouwgewassen, private eigendommen (tuinen of kippenrennen), als aan andere vormen van natuur, zowel fauna als flora. Tandem wil het ecosysteem dat zo typisch is voor onze regio beschermen tegen eventuele invasieve exoten of overpopulaties van wildsoorten die zorgen voor economische en ecologische schade, maar dan wel volgens twee basisprincipes. Ten eerste moet dit alles met een wetenschappelijke onderbouwing gebeuren. De efficiëntie van de gekozen maatregelen om de (gekende) “daders” van de schade te bestrijden moet bewezen zijn. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin om vossen neer te schieten wanneer het geweten is dat de overgebleven vossen zich in dat geval sneller zullen voortplanten. Ten tweede moet ook het wildbeheer, naar analogie met het afvalsysteem, via een getrapt systeem gebeuren. Enkel bij absolute noodzakelijkheid kan er een trede worden afgedaald. In aflopende volgorde zijn deze tredes: niets doen, preventie (bv fysieke barrières), verjagen en als laatste remedie afschieten.


(Bron: www.eoswetenschap.eu)

Binnen het kader van dierenwelzijn is het van belang dat de bestandsjacht met zo weinig mogelijk dierenleed gepaard gaat. Toch kan je de jacht bezwaarlijk diervriendelijk noemen. Een directe dood is een toevalstreffer. Zeker bij drijfjacht, als dieren in volle vlucht worden beschoten. Soorten zoals fazanten, hazen en eenden worden niet bejaagd omdat ze voor problemen zorgen of te talrijk zijn − er zijn veeleer te weinig hazen − maar gewoon omdat het kan zonder nefaste gevolgen voor de soort. Vooral die ‘jacht om de jacht’ roept weerstand op. 

De natuur kan immers grotendeels zonder de jacht, sporadische schadebestrijding uitgezonderd. ‘Natuurgebieden zijn heus geen ecologische rampgebieden vol zieke en zwakke beesten. We moeten de natuur opnieuw durven haar gang te laten gaan.’ In ons volgebouwde en versnipperde landschap is de jacht door haar verstorend effect moeilijk te verzoenen met recreatie en natuurbehoud. De druk op de biodiversiteit is al zo groot dat we die extra verstoring best zoveel mogelijk beperken.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!