Liever 50 tinten groen

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is, zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Steeds meer mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk. De zuurstof die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor mensen van levensbelang. De klimaatverandering zoveel mogelijk tegenhouden is een prioritaire doelstelling van Tandem. Een cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen is een snelle vergroening van het energiebeleid én van de publieke ruimte. 

Gezonde lucht is een basisrecht. Daarom is het van belang dat er meer groen is in Avelgem. Bomen en struiken zijn immers de stofzuigers van fijn stof en daarom van enorm belang om de uitstoot van het autoverkeer op te vangen. Tandem is begaan met jouw gezondheid en onze natuur en wil Avelgem groener inrichten. Samen met de bewoners kunnen we het straatbeeld vergroenen: voortuintjes ontharden, gevelbegroeiing promoten, speelplaatsen pimpen, avontuurlijke speelplekken inrichten, boomrijke tuinen inrichten en samentuinen stimuleren, groendaken promoten, … Allemaal initiatieven die meer dan de moeite waard zijn om onze schouders onder te steken.


Daarnaast wil Tandem de aanwezigheid van voldoende bereikbaar en beleefbaar groen garanderen. Daarbij gaat het zowel om de aanwezigheid van groen op buurt- en wijkniveau als die van grotere gebieden (stads(rand)-bossen, natuurgebieden, …) op fietsafstand.

Naast deze groene aders wil Tandem voldoende aandacht schenken aan water binnen de gemeente. We moeten water meer ruimte geven in onze gemeente. Dit kan door grachten open te gooien en wadi’s te voorzien in woonwijken zoals bijvoorbeeld in de Munkkouter, maar ook door verharde oppervlaktes in (voor)tuinen en in bedrijventerreinen te beperken. Tandem wil voorkomen dat elders open ruimte aangesneden wordt. Onbebouwde kavels en leegstaande panden dienen geactiveerd te worden. We kiezen ervoor om leegstand te vermijden door een stimuleringsbeleid en een sturend fiscaal beleid én dus niet voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Water en groen binnenbrengen in gemeenten verhoogt de leefkwaliteit, maakt kwalitatieve kernversterking mogelijk, brengt in tijden van klimaatopwarming ook de nodige koelte tot in het centrum van de gemeente en vermindert het risico op overstromingen. Maar groenblauwe dooradering is niet enkel een kwestie van stadskernen. Ook in het landbouwgebied kunnen bomenrijen, houtkanten, poelen en ecologisch ingerichte beekranden Avelgem gezonder maken.

Binnen de Avelgemse kernen kan de publieke ruimte beter ingevuld worden. We kunnen meer publieke ruimte creëren door pleinen die nu louter parkeerplaatsen zijn te recupereren op de auto. Tandem wil bij de (her)aanleg van publieke ruimte rekening houden met een set aan kwaliteitscriteria. Kwalitatieve publieke ruimte biedt immers comfort aan de gebruikers: wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en toiletten, zichtkwaliteit, geen geluidsoverlast. Kwalitatieve publieke ruimte is mooi en aangenaam om te verblijven, biedt belevingswaarde. Kwalitatieve publieke ruimte verhoogt de (verkeers)veiligheid en is kindvriendelijk. Tandem wil samen met de Avelgemnaar straten en pleinen maken die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor ouderen, mensen met een rolstoel, slechtzienden, …

Concreet wil Tandem ruimte terugwinnen op asfalt en beton. Er moet plaatsgemaakt worden voor meer kwaliteitsvol speelgroen, duurzame waterbuffering en groene aanplanten met een grote belevingswaarde. Het spreekt voor zich dat de milieuraad een sterk adviserende rol kan spelen bij de inrichting van onze publieke ruimte.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!