Onze visie over ...

We vertrekken vanuit de inwoners van Avelgem en stellen ons de vraag van wat ze wakker liggen... Van mobiliteit, veiligheid, milieu en klimaat, wonen, werk, lokale economie en handel, … de wens een aangenaam, gezond en gelukkig leven te kunnen leiden. Met andere woorden: in Avelgem streven we naar een zo groot mogelijke levenskwaliteit, gedragen door welvaart en vooral welzijn. 

De Avelgemnaren hebben recht op een aanpak die menselijker, eerlijker, transparanter en gezonder is in alle beleidsdomeinen. Daar willen wij voor staan. Daar willen wij voor gaan.“Een gezond ruimtelijk beleid kan niet los gezien worden van een duurzaam mobiliteitsbeleid.”

We leven vandaag in een belangrijke overgangsfase waar de juiste beslissingen voor de toekomst moeten genomen worden. Vandaag moeten we duurzame krijtlijnen uitzetten voor een belangrijke sociale, ecologische en (lokaal) economische transitie. Avelgem staat immers voor enkele belangrijke uitdagingen zoals de groeiende sociale ongelijkheid, de klimaatopwarming, het mobiliteitsprobleem, de niet meer aangepaste wegeninfrastructuur, een tanend handelscentrum, een gebrek aan waardig wonen vooral voor kansarmen, een gebrekkige burgerparticipatie.“Een gezonde geest, in een gezond lichaam …in een gezond Avelgem.”

Onze bevolking heeft recht op maximale levenskwaliteit in een gezonde gemeente. Gezondheid is geen doel op zich maar een middel om zich goed te voelen en gelukkig te zijn. Hierdoor kunnen we deelnemen aan het gemeenschapsleven in al zijn aspecten zoals recreatie, sport, cultuur en zolang mogelijk onze zelfstandigheid bewaren. Daarom is waardig oud worden ook een belangrijke basispeiler. Het gemeentelijk beleid moet hiervoor de nodige randvoorwaarden scheppen zoals zorgen voor betaalbaar en comfortabel wonen, sociale contacten bevorderen en toezien op veiligheid. De sociaal zwakkeren onder ons moeten actief ondersteund en begeleid worden. De Avelgemse gemeenschap draagt zorg voor zijn ouderen en mensen met een beperking, maar stelt ook alles in het werk om zijn opgroeiende kinderen in geborgenheid te beschermen en de jongeren alle kansen te geven zich  op een safe manier volwaardig te kunnen ontwikkelen.“Een beleid voeren in vakjes is niet meer van deze tijd. We hebben meer dan ooit nood aan een totaalvisie op het beleid”

Gezondheid in de brede betekenis slingert zich als een rode draad doorheen het hele gemeentelijk beleid : zorgen voor elkaar, verkeersleefsbaarheid, mobiliteit, veiligheid, milieu en klimaat, wonen, werk, lokale economie en handel. De nieuwe beleidsmakers van Avelgem moeten een evenwichtig, samenhangend en gezond beleid realiseren.“Inspraak versterkt het democratisch gehalte van het Avelgems gemeentebestuur.” 

Luisteren-overleggen-beslissen. Of met andere woorden : open communicatie tussen beleidsmakers en inwoners, bij acute noden een aandachtig oor te luisteren leggen, zich in dialoog met de inwoners  grondig informeren en gepast reageren.  Met gezond verstand een gezond beleid voeren. 

Daar waar mogelijk  zal  het bestuur een voorbeeldfunctie vervullen. ”Voorbeelden wekken, voorbeelden trekken”, zegt het spreekwoord.  “Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden” werkt  averechts.


Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang gratis onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!